Des questions? Contactez-nous au 0476 22 71 15

Modes de paiements: virement bancaire, paypal

Découvrez nos Frais de livraison

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden online verkoop

1. Inleiding
Deze algemene voorwaarden worden enerzijds gesloten tussen Vitality-life te 1020 Brussel, Mutsaardlaan 80/53 gekend onder het ondernemingsnummer 0821.746.287 (telefoon 02 479 06 27 – e-mail info@vitality-life.be) (hierna“Vitality-life”’ genoemd) en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten (hierna “Klantgenoemd) (Vitality-life en Klant worden hierna gezamenlijk “Partijengenoemd) van bepaalde goederen (hierna “Productengenoemd) via de verkoopsite www.vitality-life.be (hierna“Sitegenoemd).

Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor natuurlijke personen en niet-handelaars. De Klant die een aankoop wenst te verrichten bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. 
Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven.
Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site. Als een regel ontbreekt, gelden de wettelijke voorschriften voor "verkoop op afstand", zoals bepaald door de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

2. Voorwerp 
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop door Vitality-life op het grondgebied België. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoop modaliteiten tussen Vitality-life en de Klant te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering en bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

3. Bestelling
De Klant heeft de mogelijkheid om online te bestellen via bestelnummers vermeld op de Site. Elke Klant die nog niet ingeschreven is, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de Site te volgen waardoor hij/zij vervolgens ingeschreven is.

In ieder geval dient de Klant ten minste de volgende informatie, waarvan hij/zij de correctheid en authenticiteit waarborgt, mede te delen:
- identificatie van de Klant;
- geselecteerde Producten aan de hand van hun bestelnummers op de Site (de Klant dient deze na te kijken alvorens de bestelling te bevestigen);
- het gewenste aantal Producten;
- alle nodige informatie voor de levering, zie rubriek "Levering";
- de gekozen betalingswijze;

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging van de Klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Site. Daarenboven veronderstelt elke bestelling de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product.

Vitality-life bevestigt de bestelling automatisch per e-mail aan de Klant op het door de Klant meegedeelde e-mailadres, onder voorbehoud van een correct ingegeven e-mailadres.

Vitality-life verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Indien het Product of de Producten definitief niet meer beschikbaar zouden zijn, verbindt Vitality-life zich ertoe de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen per e-mail.

4. Annuleren bestelling
De Klant kan zijn bestelling annuleren of veranderen door contact op te nemen met de Klantendienst van Vitality-life op bovenvermelde contactgegevens. De Klant dient hierbij duidelijk het bestelnummer te vermelden.

5. Levering 
De klant kan kiezen tussen :

  1. De levering van de Producten via de Kiala Verzendservices naar een Kialapunt aangeduid door de Klant. De Klant erkent kennis te hebben van het feit dat op de levering en verzending van de Producten de algemene leveringsvoorwaarden van Kiala van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden. Bij ophaling van de aangekochte Producten in het door de Klant aangeduide Kialapunt dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd, bij gebreke waaraan de Producten niet kunnen worden overhandigd. De bestelling blijft 14 kalenderdagen ter beschikking van de Klant in het door de Klant aangeduide Kialapunt, waarna de Producten worden teruggestuurd naar Vitality-life.

  2. De levering van de Producten kan ook gebeuren via bpost naar het adres aangeduid door de klant. De Klant erkent kennis te hebben van het feit dat op de levering en verzending van de Producten de algemene leveringsvoorwaarden van bpost van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

Gelet op de levering via bpost of Kiala zijn de leveringstermijnen vermeld door Vitality-life niet bindend en gelden deze slechts als aanduiding. Vitality-life neemt evenwel de verbintenis op zich om de Producten zo spoedig mogelijk te leveren. Het niet-naleven van de vermelde leveringstermijnen kan echter in geen geval worden ingeroepen om schadevergoeding of de verbreking of ontbinding van de koopovereenkomst te bekomen.

6. Prijzen - Promotiecodes
Alle prijzen op de Site zijn inclusief BTW en worden gefactureerd volgens het tarief van toepassing voor de Producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de Klant. De transportkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen. Partijen aanvaarden dat Vitality-life transportkosten aanrekent per bestelling. De prijs die van toepassing is op de bestelling, is de prijs aangegeven op de Site op de datum waarop de bestelling van de Klant verwerkt wordt. Promotiecodes zijn geldig op online bestellingen via de Site. De kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.

7. Betaling
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen betaalbaar op het ogenblik van bestelling via storting op rekening BE42 9795 9857 2554 van Vitality-life.

8. Retourrecht/Herroepingsrecht
De Klant heeft het recht aan Vitality-life mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de bestelling. Vitality-life verbindt zich er toe tot terugbetaling van de gestorte bedragen aan de Klant ten laatste binnen de 30 dagen volgende op de herroeping. Partijen aanvaarden dat de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen hierbij door Vitality-life aangerekend worden. Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen wordt de levering geacht aanvaard te zijn door de Klant.

9. Vitality-life Tevredenheidsgarantie

Vitality-life staat achter de kwaliteit van de producten en garandeert dat u tevreden zult zijn. Bent u niet helemaal tevreden, geeft u het product dan terug. U ontvangt dan gratis een vervangend product, het bedrag wordt verrekend met de aankoop van een andere product of u krijgt het volledige aankoopbedrag terugbetaald. De Tevredenheidsgarantie geldt niet voor producten die zijn gebruikt voor andere doeleinden dan voorgeschreven, afwijkend van normaal huishoudelijk gebruik; die opzettelijk zijn beschadigd of verkeerd zijn gebruikt; waarbij een specifieke tijdsperiode voor retour is aangegeven; en/of die worden gedekt door uitdrukkelijke schriftelijke garanties. Bovenstaande garantie geldt in België. Alle garanties voor producten zijn een aanvulling op uw wettelijke rechten die onverminderd van kracht blijven.

10. Klachten facturatie
Partijen aanvaarden dat klachten betreffende facturatie en/of andere verschuldigde bedragen slechts in aanmerking kunnen worden genomen voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na de vervaldag van het betreffende bedrag worden overgemaakt aan Vitality-life en voor zover zij zeer gedetailleerd en precies worden omschreven. Het indienen van een klacht ontheft de Klant evenwel niet van zijn betalingsverplichtingen.

11. Aansprakelijkheid
Vitality-life draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d. De aansprakelijkheid van Vitality-life is in elk geval beperkt tot de waarde van het product, ongeacht de rechtsgrond waarop Vitality-life aansprakelijk wordt geacht. Vitality-life heeft m.b.t. de toegang tot de Site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Vitality-life kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien. 

De Producten worden verzonden via de Kiala Verzendservices. Vitality-life is dus niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Klant is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

12. Bescherming van privacy
Vitality-life behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Klant worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Klant ten allen tijde het recht om die gegevens kosteloos in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de Klant niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van Vitality-life op bovenvermelde contactgegevens.

13. Intellectuele eigendom
Alle onderdelen van de site van Vitality-life, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Vitality-life. Klanten die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van Vitality-life, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Vitality-life.  Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Vitality-life door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van Vitality-life.

14. Algemeen
Deze voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door Vitality-life en de Klant.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Klant erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De Klant verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan Vitality-life mee te delen.

Het contract tussen Vitality-life en de Klant is gesloten in de taal van de site.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement naar keuze van de eisende partij overeenkomstig de bepalingen van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek.